Pagina opties

Groter
A A

Perspectiefnota

De zogenaamde planning- en control cyclus (P&C cyclus) start rond juni van elk jaar met de behandeling van de perspectiefnota in de gemeenteraad. Doel van de perspectiefnota is het maken van beleidskeuzes voor de komende periode. Deze keuzes worden gemaakt voor de verdere jaren, maar kunnen ook wijzigingen zijn op het lopende jaar.

Input voor de perspectiefnota

De input voor de perspectiefnota wordt gevormd door het voorlopige jaarrekeningresultaat van het afgelopen jaar, de algemene uitkering van het Gemeentefonds en de bestaande meerjarenbegroting inclusief de begrotingswijzigingen die al hebben plaatsgevonden. Bij de perspectiefnota wordt verder gebruik gemaakt van de voortgangsrapportages en een inventarisatie en analyse van relevante beleidsontwikkelingen.

Wensen van het college

Uiteraard spelen ook de prioriteiten vanuit de politiek en de wensen van het college een belangrijke rol. Het college wil langer dan een jaar vooruit kijken. Zij wil trends en ontwikkelingen voor de komende jaren in beeld brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van allerlei bestaande bronnen, waaronder een groot aantal uit de eigen organisatie.

Prioriteiten van de gemeenteraad

Bij de behandeling van de perspectiefnota geeft de raad aan wat de gewenste prioriteiten zijn voor de komende periode. De perspectiefnota is geen dichtgetimmerd voorstel, maar kent meerdere alternatieven. De raad kan amenderen op de voorstellen en bepaalt de uiteindelijke keuzes. De perspectiefnota wordt ingericht in overeenstemming met de programma-indeling in de programmabegroting.