Pagina opties

Groter
A A

Jaarstukken

In de jaarstukken worden alle uitgaven van de gemeente verantwoord.

Opzet sluit aan bij de meerjarenbegroting

De opzet sluit aan bij die van de meerjarenbegroting. De beleidsteksten van de programma’s uit de meerjarenbegrotingbegroting onder de rubrieken 'Wat willen we bereiken?' en 'Wat doen we daarvoor?' zijn per programma opgenomen in het jaarverslag onder 'Wat hebben we bereikt en wat hebben we gedaan?'. Ook de opzet van de paragrafen sluit zoveel mogelijk aan bij die van de meerjarenbegroting.

Verantwoording afleggen over (niet) gerealiseerde voornemens

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het betreffende jaar. Er wordt vooral gekeken of de voornemens van de begroting ook echt zijn gerealiseerd. Het gaat dan om zowel het beleid als de financiën die met deze voornemens gemoeid zijn. De beleidsmatige verantwoording is te vinden in de paragrafen 'Lokale heffingen', 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing', 'Treasury', 'Instandhouding kapitaalgoederen’ ,’Investeringen’, 'Verbonden partijen', 'Grondbeleid' en 'Bedrijfsvoering'.