Pagina opties

Groter
A A

Subsidies

De gemeente verstrekt subsidies aan instellingen om haar doelstellingen te realiseren en om aan bepaalde wettelijke taken te voldoen. De regels over subsidieverstrekking staan in de Algemene wet bestuursrecht, onze subsidieverordening en subsidiebeleidsregels. Deze documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Geactualiseerd subsidiebeleid

Eind 2016 zijn de subsidieverordening en de subsidiebeleidsregels geactualiseerd. Vanwege gewijzigde wet- en regelgeving en kaders sloot het subsidiebeleidskader niet meer aan bij de nieuwe grondslagen voor de verstrekking van subsidies. Zodoende is dit document niet meer van toepassing op subsidies die vanaf 1 januari 2017 aangevraagd worden. De subsidieverordening, subsidiebeleidskader en subsidiebeleidsregels uit 2009 zijn nog wel van kracht op subsidies die voor 1 januari 2017 zijn aangevraagd.

Subsidieverordening

In de subsidieverordening staan de technische eisen vermeld die aan de subsidie worden gesteld. In de verordening staat aan welke ‘spelregels’ u als aanvrager en de gemeente als verstrekker zich moeten houden.

Subsidiebeleidsregels

In de beleids- en uitvoeringsregels werkt het college van B&W de technische regels en kaders (subsidie en beleid) verder uit. Met deze regels stuurt de gemeente op de gewenste maatschappelijke effecten. Uiteindelijk ontvangt u als aanvrager een beschikking, waarin de voorwaarden staan vermeld die aan de subsidieverstrekking worden verbonden. Zowel de hiervoor genoemde regels als de voorwaarden in de beschikkingen formuleren wij zo concreet en duidelijk mogelijk.

Vragen

Wilt u meer informatie over subsidie of het aanvragen ervan? Neem dan contact op met Bert-Jan Zondag van team Maatschappelijk Beleid van de afdeling Beleid & ontwikkeling. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 - 647 17 11.