Pagina opties

Groter
A A

Persberichten december 2017

Ga snel naar:

Ondernemers vóór BIZ Beijerse Hof

(12-12) Een overweldigende meerderheid van de ondernemers in winkelcentrum Beijerse Hof is voor de invoering van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Ter illustratie: de dertien  ingeleverde stembiljetten leverden ook dertien keer ‘ja’ op! Dit is de uitkomst van de formele draagvlakmeting die gemeente Oud-Beijerland heeft gehouden onder de ondernemers. Daarmee is de derde BIZ binnen de gemeente een feit en kan met ingang van 1 januari 2018 worden gestart met het uitvoeren van de activiteiten uit het plan door BIZ stichting Beijerse Hof. Wethouder Harry van Waveren is zeer tevreden met de uitkomst en bracht dinsdagmiddag een felicitatiebezoek op locatie.

De formele draagvlakmeting voor de bedrijveninvesteringszone (BIZ) Beijerse Hof vond plaats in de periode van 23 november tot en met 7 december 2017. Notaris Schilperoort verrichtte op maandag 11 december de telling. Van de in totaal veertien uitgegeven stembiljetten kwamen er dertien voorzien van een ‘ja’ terug.

Gemeente Oud-Beijerland stelde maandag 11 december 2017 de uitslag van de formele draagvlakmeting officieel vast. ‘Een uitslag’,  zo vat wethouder Harry van Waveren beknopt samen, ‘die duidelijk maakt dat er een stevige basis ligt om er samen iets moois van te maken’.

De BIZ kan alleen ingevoerd worden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Zo moet de helft van de bijdrageplichtigen een stem uitbrengen en daarvan moet twee derde vóór de invoering zijn. Een derde criterium is dat de totale WOZ-waarde van de voorstemmers meer moet zijn dan van de tegenstemmers. Aan alle voorwaarden is dus ruimschoots voldaan.

Vanaf 1 januari 2018 wordt de BIZ Beijerse Hof ingevoerd. Samen met adviesbureau ‘Parktrust’ hebben de ondernemers de doelen van de BIZ bepaald. Hét hoofddoel van het plan BIZ Beijerse Hof is het gezamenlijk en met alle belanghebbenden structureel verbeteren van de kwaliteit van het winkelgebied. De Beijerse Hof moet een aantrekkelijk winkelcentrum zijn/worden waar het fijn winkelen is en een bijdrage levert aan de kwaliteit van de leefomgeving. Thema’s hierbij zijn ‘schoon, heel en veilig’. Hierbij valt te denken aan cameratoezicht en extra schoonmaak/onderhoud. Daarnaast is er extra aandacht voor gastvrijheid, herkenbaarheid en bereikbaarheid. Zowel fysiek als digitaal.

Kortom, de ondernemers zijn vast van plan om er samen met de gemeente en de eigenaar van de panden iets moois van te maken. Buiten noodzakelijk onderhoud is er de afgelopen jaren niet al te veel geïnvesteerd in de Beijerse Hof. Daar komt nu hopelijk verandering in.

De eerste stap is in ieder geval gezet en de ondernemers hebben er zin in!

Terug naar boven

Wethouder plant tulpenbollen

(19-12) Maandag 18 december 2017 zijn drieduizend tulpenbollen ter aarde besteld bij de Rembrandtrotonde aan de Langeweg. De bollen zijn een geschenk van Rotaryclub Hoeksche Waard-Binnenmaas. Na de voorbereidende werkzaamheden door de mannen van de buitendienst werd een aantal bollen geplant door wethouder Piet van Leenen en voorzitter van de Rotaryclub Irene van Bentum.

Rotaryclubs maken deel uit van het wereldwijde netwerk van Rotary International. Alle clubs zetten zich in voor goede doelen, zowel lokaal als internationaal. Samen aan service-projecten werken, versterkt de onderlinge band.

"We organiseerden afgelopen zaterdag voor de zesde keer de spectaculaire Santa Run en vervullen mooie grote en kleine wensen van inwoners via de Rotary Wensboom. Ook dit jaar hebben wij weer volop tulpenbollen verkocht voor de 'bloeiende' actie End Polio Now!", zegt huidig clubvoorzitter Irene van Bentum. "Wist je dat voor slechts €0,54 een kind voor het leven gevaccineerd kan worden tegen polio? Ondanks dat we dit programma vanuit de Rotary al jaren steunen, is deze ziekte nog altijd niet uitgeroeid. Goed om te weten dat elke gedoneerde euro wordt verdriedubbeld door de Bill & Melinda Gates Foundation, dus we blijven onze best doen!"

Voor wethouder Piet van Leenen is het duidelijk: "Een mooie combinatie van het verfraaien van de omgeving en het steunen van een goed doel. Met dank aan Rotaryclub Hoeksche Waard Binnenmaas".

Zó veel tulpen...dat moet in 't voorjaar een spectaculaire aanblik opleveren!

Terug naar boven

College stemt in met woningbouw locatie Koni

(20-12) Het college van burgemeester en wethouder heeft vandaag (dinsdag 19 december 2017) besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het doorlopen van de noodzakelijke (ruimtelijke) procedures om woningbouw mogelijk te maken op de locatie Koni aan de Langeweg. Gelijktijdig stelde het college de Nota stedenbouwkundige kaders vast, waarin onder meer rekening wordt gehouden met de monumentenstatus van het voormalige hoofdkantoor van Koni, de zone rond de Scheermansvliet, verhouding groen/verharding, parkeren en ontsluiting. “Een mooie ontwikkeling die het college van harte toejuicht”, aldus wethouder Harry van Waveren tijdens een bijeenkomst met betrokkenen.

Omdat wonen binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is – de locatie heeft namelijk de bestemming ‘bedrijventerrein’ – is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Volgens planning wordt in het eerste kwartaal van 2018 een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Deze overeenkomst is de basis van de start van het nieuwe bestemmingsplan. Onderdeel van de procedure is ook het opstellen van een stedenbouwkundig- en een beeldkwaliteitsplan (nadere uitwerking van de plannen). Het streven is erop gericht dat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan eind 2018 kan vaststellen.

Tijdens een korte, maar niet minder feestelijke, bijeenkomst in het gemeentehuis deelde wethouder Harry van Waveren het collegebesluit mee aan de betrokken partijen, te weten: Mauro Salini (directeur Koni Groep), Erik van de Zande (ITT Motion Technologies) en Leonard Batenburg (projectontwikkelaar Koningshof).

Saillant (foto)detail: op de achtergrond is de voormalige zadelmakerij uit circa 1860 in het centrum van Oud-Beijerland te zien...niet alleen rijksmonument, maar vooral bakermat alias voorloper van Koni.

Terug naar boven