Pagina opties

Groter
A A

College stemt in met woningbouw op locatie Koni (20-12-2017)

Het college van burgemeester en wethouder heeft vandaag (dinsdag 19 december 2017) besloten om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het doorlopen van de noodzakelijke (ruimtelijke) procedures om woningbouw mogelijk te maken op de locatie Koni aan de Langeweg. Gelijktijdig stelde het college de Nota stedenbouwkundige kaders vast, waarin onder meer rekening wordt gehouden met de monumentenstatus van het voormalige hoofdkantoor van Koni, de zone rond de Scheermansvliet, verhouding groen/verharding, parkeren en ontsluiting. “Een mooie ontwikkeling die het college van harte toejuicht”, aldus wethouder Harry van Waveren tijdens een bijeenkomst met betrokkenen.

Bestemmingsplan

Omdat wonen binnen het geldende bestemmingsplan niet mogelijk is – de locatie heeft namelijk de bestemming ‘bedrijventerrein’ – is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Planning

Volgens planning wordt in het eerste kwartaal van 2018 een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar afgesloten. Deze overeenkomst is de basis van de start van het nieuwe bestemmingsplan. Onderdeel van de procedure is ook het opstellen van een stedenbouwkundig- en een beeldkwaliteitsplan (nadere uitwerking van de plannen). Het streven is erop gericht dat de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan eind 2018 kan vaststellen.

Markering

Tijdens een korte, maar niet minder feestelijke, bijeenkomst in het gemeentehuis deelde wethouder Harry van Waveren het collegebesluit mee aan de betrokken partijen, te weten: Mauro Salini (directeur Koni Groep), Erik van de Zande (ITT Motion Technologies) en Leonard Batenburg (projectontwikkelaar Koningshof).

Saillant (foto)detail: op de achtergrond is de voormalige zadelmakerij uit circa 1860 in het centrum van Oud-Beijerland te zien...niet alleen rijksmonument, maar vooral bakermat alias voorloper van Koni.