Pagina opties

Groter
A A

Masterplan centrum Oud-Beijerland

Het centrum van Oud-Beijerland heeft van oudsher een sterke recreatieve winkelfunctie voor de regio. Deze positie is echter in de loop der tijd onder druk komen te staan. Het Koopstromenonderzoek uit 2016 laat zien dat consumenten uitwijken naar andere aankooplocaties en aankoopmanieren (internet), waardoor Oud-Beijerland haar regiopositie in bepaalde productgroepen verloren heeft en de leegstand in het centrum is toegenomen.

Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, is het maken van keuzen van belang. Gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners en overige centrumpartijen is in 2017 nagedacht over de toekomstige ontwikkeling van het centrum en zijn de gemaakte keuzen vastgesteld door het college van B&W.

Het masterplan voor het centrum van Oud-Beijerland bestaat uit drie onderdelen, namelijk:

 1. Schets van DNA-profiel (History Store)
 2. Centrumvisie en actieplan (BRO)
 3. Stedenbouwkundig ontwerp Vierwiekenplein (West8)

DNA

Het DNA van Oud-Beijerland kent twee hoofdlijnen: kerk en handel. Dat zijn twee lijnen die door de hele geschiedenis heenlo­pen en die de onderstroom van het centrum altijd bepaald hebben, tot op de dag van vandaag. Oud-Beijerland is altijd koploper geweest als het gaat om handelen in de Hoeksche Waard. Wees trots en omarm deze handelsgeest en neem initiatief. Breng meer kleur in het centrum door meer groen en cultuur terug te brengen en betrek de haven weer bij het centrum.

Het opgestelde DNA-profiel vormt de basis voor de uitwerking van projecten, zoals geformuleerd in de centrumvisie. Op deze manier wordt het sterker DNA geïntegreerd en zichtbaar in het centrum van Oud-Beijerland.

Centrumvisie en actieplan Oud-Beijerland

Gezamenlijk met ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente, bewoners en overige centrumpartijen is voor het centrum de volgende ambitie geformuleerd: Het centrum van Oud-Beijerland wil koploper zijn in de regio. Het centrum vormt het economische, culturele en sociale hart van Oud-Beijerland en de Hoeksche Waard. Een ontmoetingsplaats in een aantrekkelijk decor (historisch, water, groen) die voor elke Oud-Beijerlander een compleet, divers aanbod huisvest, zowel voor een middagje uit als een doelgericht (boodschappen)bezoek. Een plek waar je vanuit de regio en toeristisch oogpunt niet omheen kunt. Een aantrekkelijk en compact gebied om te verblijven, winkelen, werken en wonen.

Met de benoemde acties wordt de ambitie uitgesproken om de huidige bezoeker (de oudere doelgroep) te behouden en nadrukkelijker jonge gezinnen aan te spreken. Op basis van de visie van het centrum zijn in het actieplan verschillende thema’s benoemd die de basis vormen voor de uitvoering voor de komende jaren:

 1. Terugdringen leegstand, aanbodversterking en compacter winkelgebied

  De leegstand in het centrum van Oud-Beijerland ligt relatief hoog en is sterk versnipperd. De samenwerkende partijen onderschrijven dat inzet op een compact centrum noodzakelijk is om het centrum naar de toekomst toe aantrekkelijk te houden. De opgave is om in het kernwinkelgebied de retail functie te versterken en in de randgebieden leegstaande panden te transformeren naar andersoortige functies (o.a. het stimuleren van de woonfunctie)
   
 2. Versterken verblijfskwaliteit

  De kracht van een centrumgebied wordt steeds minder bepaald door de aanwezigheid van een sterk detailhandelsaanbod. Horeca, cultuur en maatschappelijke functies worden steeds belangrijker om de bezoekfrequentie te intensiveren en combinatiebezoek te stimuleren, maar daarnaast ook verrassing en beleving te bieden. Ook de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte (groen en water) bepalen de kwaliteit van het verblijf. 
   
 3. Optimale bereikbaarheid en verkeersfunctie

  Belangrijk voor een aantrekkelijk centrum is een goede bereikbaarheid en de aanwezigheid van parkeerplaatsen. Niet alleen voor de bezoekers, maar ook voor de bewoners en ondernemers. In het centrum zal onder andere worden ingezet op het uitbreiden van parkeervoorzieningen voor de fiets, beter benutten van parkeercapaciteit in het centrum, monitoren van parkeercapaciteit en optimaliseren parkeerbalans etc. De actiepunten  uit het Masterplan centrum zijn verankerd in de huidige verkeersagenda van de gemeente Oud-Beijerland.
   
 4. Versterken DNA en marketing

  Om Oud-Beijerland nadrukkelijker op de kaart te zetten is het van belang om te investeren in de gezamenlijke marketing van Oud-Beijerland, waarbij aandacht is voor de unieke karakteristieken (DNA) van het gebied. Het DNA-profiel laat zien wat de kracht, de potentie en de beperkingen zijn van het centrum van Oud-Beijerland.
   
 5. Horeca-aanbod aansluiten bij de vraag

  In samenwerking met ondernemers wordt een uitnodigend horecabeleid opgesteld dat ruimte biedt voor (nieuwe) ondernemers en horecaconcepten die bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het centrum en het aantrekkelijke leefklimaat.
Thema

Projecten / onderzoeken

Terugdringen leegstand, aanbodversterking en compacter winkelgebied

 • Onderzoek transformatie winkelgebieden (compact centrum)
 • Stimuleren woonfunctie
 • Opstellen Acquisitieplan
 • Profilering richting potentiële ondernemers

Versterken verblijfskwaliteit

 • Herontwikkeling Vierwiekenplein
 • Versterken verblijfskwaliteit haven en Bierkade
 • Ontwikkelen belevingsroute
 • Onderzoeken mogelijkheden multifunctionele zaal
 • Verkennen mogelijkheden voor nieuwe overnachtingsmogelijkheden
 • Opstellen groenplan voor het centrum
 • Opstellen beeldkwaliteitsplan 

Optimale bereikbaarheid en verkeersfunctie

DNA en marketing

DNA profiel uitwerken

Horeca

Actualiseren van horecabeleid

Stedenbouwkundig ontwerp Vierwiekenplein

De huidige inrichting van het Vierwiekenplein sluit niet aan bij het gewenste wensbeeld. Het plein heeft een belangrijke parkeerfunctie, maar heeft op dit moment onvoldoende verblijfskwaliteit met onaantrekkelijke wanden. Het plein is bovendien onvoldoende verbonden met het centrum. De locatie heeft meer potentie en daarom heeft de gemeente al langere tijd het doel om het plein te herontwikkelen. In samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en overige centrumpartijen zijn er verschillende toekomstscenario’s verkend voor het Vierwiekenplein. In de verschillende scenario’s heeft het plein een groen karakter. Tevens is er aandacht voor de benodigde parkeercapaciteit voor de omliggende winkels. De woonfunctie zal in dit gebied verder worden versterkt.

In samenwerking met de betrokken vastgoedeigenaren worden de scenario’s voor het Vierwiekenplein nader uitgewerkt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jan Paul Manni van afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 088 – 647 16 03 en per mail via j.manni@oud-beijerland.nl.